FAQ

Veel gestelde vragen

Huisreglement “Biermarkt Sassenheim”

Om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie huisregels opgesteld. Bij betreding van de Biermarkt gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels. Aanwijzingen van medewerkers van de biermarkt of de daarvoor bevoegde personen, die verband houden met de huisregels, dienen op het festivalterrein en in de directe omgeving te allen tijde stipt opgevolgd te worden.

ALGEMEEN

Biermarkt Sassenheim, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden. Honden en andere huisdieren zijn verboden.

LEEFTIJD

Voor de Biermarkt geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. Bezoekers zijn verplicht om zich te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatieplicht (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) bij binnenkomst van het terrein.

ZERO TOLERANCE DRUGSBELEID

Vanuit de Nederlandse overheid is bepaald dat alle festivals/evenementen in Nederland de “Zero Tolerance” regeling hanteren. Dit houdt in dat er geen soft- en harddrugs zijn toegestaan op het terrein.

TOEGANG ONDER INVLOED

Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd. Bezoekers onder de leeftijd van 18 jaar krijgen geen toegang.

OPVOLGEN AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIES

Aanwijzingen en instructies van (beveiliging)medewerkers dienen direct opgevolgd te worden. Bij agressief gedrag volgt directe verwijdering en overdracht aan de politie.

HET IS VERBODEN OM HET EVENEMENT MET HET VOLGENDE TE BETREDEN:

Softdrugs, harddrugs, (alcoholische) dranken , glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, (huis)dieren, geluidsinstallatie (zoals draagbare boxen etc.), voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels, professionele video, audio, opname en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan, digitale compacte camera ́s en mobiele telefoons met een fotocamerafunctie). Dit alles op straffe van inbeslagname en/of aangifte. Het is verboden handel te drijven op en rond het evenemententerrein zonder toestemming van de organisatie.

DIEFSTAL EN VERLIES

Op het evenemententerrein zijn geen lockers aanwezig. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijtraken van spullen. De organisatie adviseert om geen waardevolle spullen mee te nemen naar de Biermarkt Sassenheim.

MUNTEN

Drank en eten kan worden betaald met de hiervoor aangestelde munten. Munten zijn verkrijgbaar bij de kassa’s, waar zowel contant kan worden betaald, als met pinpas.

TOILETTEN

Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.

EHBO

Op het festivalterrein is een EHBO-post aanwezig. Hier kun je terecht voor ernstige gevallen, maar ook voor kleine dingen, zoals een pleister. Daarnaast zullen de medewerkers van de EHBO de gasten nauwlettend in de gaten houden op onwel wordingen en ongeregeldheden. Volg ten alle tijde de instructies op van onze medewerkers en hulpverlenende instanties. Bij eventuele calamiteiten adviseren we je rustig te blijven en contact op te nemen met de beveiliging of de organisatie.

FOTO, VIDEO, GELUIDSOPNAMEN

Eenieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden.

VOORWERPEN EN OBJECTEN

Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen. Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement mee te nemen.

PARKEREN/RIJWIELSTALLING

Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Als hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd.

ROKEN

Het is wel toegestaan te roken in de buitenlucht, maar hou rekening met andere bezoekers.

EIGEN RISICO

Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. De Biermarkt dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie noch binnen, noch buiten het terrein en/of het evenement mochten ondervinden.

OVERIGE SITUATIES

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend. Bij het niet naleven van de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd, zonder restitutie van het toegangsbewijs. Als de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het evenementen terrein direct te worden verlaten. Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de organisatie.

Biermarkt Sassenheim Augustus 2023 – v001

Deze website is gerealiseerd door:

misign ontwerp Sassenheim - Grapic design, websites enfotografie